МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА

ВО КОНТЕКСТ НА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ

  I дел –

(Програмата е актуелна за академска 2006/2007 година)

 

 

Часови/седмично: 2+1 (во V и VI семестар)

Вреднување: писмен и устен испит; колоквиуми

Студиска група: Општа и компаративна литература

Настава и вежби: Ангелина Бановиќ-Марковска, доц. д-р       

    

 

 

 

V семестар

 

I. Македонската и јужнословенската поезија (до 20 век)

 

1. Одлики и специфики на најрепрезентативните епски форми (од барокниот 17 век до јужнословенскиот романтичарски 19 век): Иван Гундулиќ (Осман), Григор С. Прличев (Скендербеј);

2. Одлики и специфики на македонската и јужнословенската романтичарска поема: Петар Петровиќ-Његош (Лач на микрокосмосот), Иван Мажураниќ (Смртта на Смаил-ага Ченгиќ), Лаза Костиќ (Santa Maria della Salute), Григор С. Прличев (Сердарот)

3. Почетоците на новата македонска литература: К. Миладинов (поезија);

4. Стратегии на модернистичкото лирско писмо од почетокот на 20 век (симболизам, импресионизам): Антун Густав Матош (избор од поезијата), Владислав Петковиќ-Дис (избор од поезијата).

 

Бонус: Франце Прешерн (Сонетен венец), Владимир Видриќ (избор од поезијата).

 

 

VI семестар

 

II. Македонската и јужнословенската проза (до 20 век)

 

1. Идејно-естетски и стилски обележја на: а) драмските видови, б) кратките прозни жанрови и в) првите естетско-релевантни романи во јужнословенските литератури;

2. Интерпретација и стилска анализа на литературни текстови (од епохата на ренесансата, па с# до прозниот јужнословенски модернизам, од почетокот на 20 век): Марин Држиќ (Дундо Марое, Шега со Станец), Димитрие Деметер (Теута), Аугуст Шеноа (Златото на златарот), Анте Ковачиќ (Во регистратурата), Јанко Лесковар (Пропаднати имоти), Иван Цанкар (Лепа Вида, Кралот на Бетајнова), Борисав Станковиќ (Нечиста крв).

 

Бонус: Бранислав Нушиќ (комедии), Радоје Домановиќ (сатири), Иво Војновиќ (Еквиноцио), Војдан Чернодрински (Македонска крвава свадба), Марко Цепенков (Силјан Штркот).

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА (примарна):

1. Македонската книжевност во книжевната критика 1 и 2 книга, Мисла, Скопје, 1973

2. Povijest hrvatske knji`evnost: Ilirizam i realizam (knjiga 4), Liber, Zagreb , 1974

3. Povijest hrvatske knji`evnost: Knji`evnost moderne (knjiga 5), Liber, Zagreb , 1974

4. Miodrag Popovi}, Istorija srpske kwi`evnosti: Romantizam 1-2, Beograd , 1968-1972

5. Jovan Dereti}, Istorija srpske kwi`evnosti, Nolit, Beograd , 1983

6. Joze Pogačnik i Franc Zadravec, Istorija slovenačke književnosti, Nolit, Beograd , 1973

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА (секундарна):

1.       Povijest hrvatske knji`evnosti: Od renesanse do prosvetiteljstva (knjiga 3), Liber, Zagreb , 1974

2.       Miroslav [icel, Hrvatska knji`evnost (19. i 20. stolje}a), [kolska knjiga, Zagreb , 1997

3.       Kre{imir Nemec, Povijest hrvatskog romana (od po~etka do kraja 19. stolje}a), Znanje, Zagreb , 1994

4.       Aleksandar Flaker, Stilske formacije, SNL, Zagreb , 1986

5.       Jovan Dereti}, Srpski roman 1800-1950, Nolit, Beograd , 1981

6.       Anton Slodwak, Istorija slovena~ke kwi`evnosti, Zavod za uxbenike, Beograd , 1972

7.        Харалампие Поленаковиќ, Никулците на новата македонска книжевност, Мисла, Скопје, 1973; Студии за Миладиновци, Мисла, Скопје, 1973

8.        Гане Тодоровски, Македонска книжевност во 19 век, Скопје, 1990

9.        Ванчо Тушевски, Поетика и реторика на новата македонска книжевност - 19 век, Менора, Скопје, 2000

10.     Ангелина Бановиќ-Марковска, Ликови-антагонисти, Магор, Скопје, 2001 (поглавје III: „Статусот на категоријата книжевен лик во теоријата на структурализмот: наративна и дискурсивна конфигурација”)